Om Grønlandshund RAS Avlsråd Avlsregler Helse Oppdretterliste Hannhundliste Valpeliste Trekkhundchampion

Grønlandshund

Avlsregler

Norsk polarhundklubbs regler for avl og oppdrett for grønlandshund.

Grønlandshunder
Foto: Saija Kuusela

Krav til oppdretter

Avlsrådet kan og bør benyttes til innhenting av faktaopplysninger og til å bidra med råd til de oppdrettere som ønsker det. Oppdretteren er selv ansvarlig for å drive en forsvarlig avl og for det resultat som avlen frembringer.

 1. Avl og oppdrett skal foregå i henhold til NORSK KENNEL KLUBB’S (NKK) ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT (se under). Oppdretter må være medlem av Norsk Polarhundklubb (NP) og ha betalt medlemsavgift for inneværende år.
 2. Oppdretter forplikter seg til å drive sitt oppdrett i samsvar med NP’s formålsparagraf for å bevare rasen og dens egenskaper. Oppdrettere skal lojalt følge de avlsrestriksjoner som til enhver tid gjelder for å redusere forekomsten av arvelige sykdommer.
 3. Oppdretter skal varsle paringer til avlsrådet, kullet kommer da på valpelisten. Hvis valpefødsel ikke er meldt avlsrådet innen 75 dager etter paringsdato strykes kullet fra listen.
 4. Oppdretter plikter å registrere valpene i NKK’s register eller et tilsvarende register godkjent av NKK innen 6 måneder etter fødselsdatoen.
 5. Dersom det av helt spesielle grunner er behov for å fravike NP’s regler for avl og oppdrett skal oppdretter/hannhundeier søke avlsrådet om dette i god tid før paring og vedlegge dokumentert begrunnelse. Evt. paringer må ikke foretas før det foreligger skriftlig dispensasjon fra avlsrådet. Styret er ankeinstans.
Grønlandshund på Grønland
Foto: Trine Lysholm Hagan

Krav til avlsdyr

 1. Avlsdyr skal være registrert i NKK eller i registre godkjent av NKK.
 2. Individer som ikke er friske på paringstidspunkt må ikke pares. Individer som lider av, eller beviselig er bærere av alvorlige arvelige sykdommer eller defekter, skal ikke benyttes i avl.
 3. Individer som benyttes i avl skal ha rasetypisk godt temperament og bruksegenskaper i henhold til rasens opprinnelse.
 4. Avlsdyr skal være stilt på offisiell/godkjent utstilling minst en gang og oppnådd tilfredsstillende premiering, minimum ”good” (tidligere 2. kval.) etter fylt 1 år.
 5. Avlsdyr skal være HD-røntget og avlest med A eller B.
 6. Tisper må være minimum 24 måneder og hannhunder 18 måneder på paringstidspunktet. Tisper må ikke ha fylt 6 år ved fødsel av sitt første kull.
 7. En tispe kan få registret maksimalt 5 kull etter seg og paring skal ikke finne sted etter at tispen har fylt 8 år. Dette kan kun frafravikes ved tillatelse gitt av NKK.
 8. For frossen sæd etter utenlandske eller avdøde hannhunder må avlskrav ved tapping være oppfylt.

Har man kull som strider mot avlsreglene vil man få en advarsel og hannhund kan bli fjernet fra hannhundlisten i 12 måneder. Ved flere kull som ikke følger reglene fjernes oppdretter fra oppretterlista i 12 måneder. Etter 12 måneder kan man søke til klubben for å komme tilbake på listen.

NYTTIGE LINKER

NKK’s etiske grunnregler for avl og oppdrett og FCI breeding rules

Les mer hos NKK
Der ligger også linker til dispensasjonsskjema for mer enn 5 kull og tisper som er eldre enn 8 år.

Prisforslag ved lån av hannhund til avl

Stor takk til våre sponsorer: